ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
WROCŁAW

Miasto Wrocław jako jedno z niewielu w Polsce wprowadziło możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków podłączonych do jednego z poniższych źródeł energii:

 • instalacji fotowoltaicznej,
 • kolektora słonecznego,
 • pompy ciepła,
 • gruntowego wymiennika ciepła
 • rekuperatora.

Celem zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku budynków z podłączoną instalacją fotowoltaiczną lub innym ekologicznym źródłem energii jest promowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Aby ubiegać się o tego typu zwolnienie dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej, podłączonej pompie ciepła lub innym źródłom energii konieczne jest spełnienie kilku warunków oraz złożenie wniosku. Zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie.

Warunki i zakres korzystania z omawianej ulgi regulują uchwały:

Ważne! Wnioski można składać maksymalnie do 31.12.2023 r.
Ulgę można uzyskać na okres 5 lat lub do wysokości poniesionych kosztów.

WARUNKI PRZYZNANIA ZWOLNIENIA

Komu przysługuje zwolnienie?

Zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości może złożyć:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego,
 • osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii),

na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości.

Jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać zwolnienie?

Warunkiem jest działanie instalacji fotowoltaicznej lub innego niskoemisyjnego źródła energii przez cały okres zwolnienia.

Inwestycja, której dotyczy zwolnienie musi się znajdować na terytorium administracyjnym miasta Wrocław i należeć w części lub całości do wymienionych obok osób.

Zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości należy złożyć po wykonaniu i uruchomieniu instalacji, po jej całkowitym rozliczeniu (poniesieniu kosztów) i uzyskaniu potwierdzenia wpisu instalacji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Od czego zależy wielkość zwolnienia?

Wysokość ulgi zależy od kilku czynników:

 • powierzchni użytkowej budynku podłączonego do instalacji fotowoltaicznej lub jego części zgłoszonej do zwolnienia, pomniejszonej o łączną powierzchnię wykorzystywaną na wielkopowierzchniową działalność handlową przekraczającą 400 m2,
 • stawek obowiązujących w danym roku podatkowym,
 • wysokości poniesionych przez podatnika kosztów na zakup i/lub montaż instalacji fotowoltaicznej – maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć połowy poniesionych kosztów inwestycji, tj. nakładów pomniejszonych o finansowanie uzyskane ze środków publicznych,
 • dostępnego limitu pomocy „de minimis” dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych, w zależności od branży.

JAK UZYSKAĆ ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI KROK PO KROKU?

Aby uzyskać zwolnienie, należy spełnić następujące warunki:

 1. Ponieść nakłady na instalację fotowoltaiczną (lub na inne ww. źródła energii) w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto po 4 października 2019 roku. Nakładem jest wydatek na zakup instalacji i/lub jej montaż. Liczy się data poniesienia wydatku (np. zapłaty za fakturę), a nie dzień zakupu czy dzień, w którym wykonano instalację.
 2. Ważne jest uzyskanie zaświadczenia o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Tego typu zaświadczenia wydaje Wydział Wody i Energii (szczegóły na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław).
 3. Należy złożyć zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z pozostałymi oświadczeniami, których wzory stanowią załączniki do UCHWAŁY NR XXXI/789/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 listopada 2020 r.
 4. Następny krok to złożenie deklaracji lub korekty deklaracji wraz ze zgłoszeniem oraz innymi dokumentami. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku w Centrum Obsługi Podatnika zlokalizowanym przy ul. Kotlarskiej 41 lub ul. Gabrieli Zapolskiej 2-4. Poza zgłoszeniem i oświadczeniami do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na zakup i/lub montaż instalacji (np. faktura oraz potwierdzenie jej zapłaty).
zwolnienie od podatku od nieruchomoci wroclaw fotowoltaika

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne, niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie, składają zgłoszenie z załącznikami oraz Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych – formularz IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3.

Przedsiębiorcy

W przypadku zgłoszenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy pamiętać, że w/w zwolnienie wchodzi w skład udzielonej pomocy publicznej de minimis. Jeśli wartość zwolnienia przekroczy wartość limitu tej pomocy, zwolnienie nie będzie udzielone. Aktualny poziom pomocy udzielonej dla zainteresowanego podmiotu można sprawdzić na stronie SUDOP – Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta

ALBO LEPIEJ NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY:

  * Zgoda wymagana