ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, która umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na przeprowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym. Ulga weszła w życie 01.01.2019 roku i obejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne, rozpoczęte po tym terminie – zatem również w 2022 roku.

Głównym celem ulgi termomodernizacyjnej jest zachęcenie osób fizycznych dzięki uldze w podatku dochodowym do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W efekcie ma ułatwić to Polsce spełnienie wymogów unijnego pakietu klimatycznego, którego założeniem jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Bonifikata ta polega na odliczeniu od dochodu wydatków, które prosument poniósł na: 

 • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, 
 • montaż instalacji PV, 
 • ocieplenie budynku mieszkalnego. 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000  bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Każdy współwłaściciel (np. małżonkowie) danej nieruchomości może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. Ulgę można odliczać od dochodu, jeśli więc wydatki są wyższe niż uzyskane w danym roku dochodu, można ubiegać się o rozłożenie rozliczenia na 6 kolejnych lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Według zapisów w rozporządzeniach, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy spełnić trzy warunki:

 • nieruchomość, na której znajduje się instalacja fotowoltaiczna, musi być jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej),
 • budynek, którego dotyczy wniosek nie może być w budowie – musi być wybudowany i oddany do użytku,
 • osoba, która korzysta z ulgi, musi być właścicielem lub współwłaścicielem modernizowanej nieruchomości,
 • inwestycja w termomodernizację powinna zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym nastąpił pierwszy wydatek. Aby skorzystać z ulgi, budynek musi być oddany do użytku (nie może być w budowie).

 

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy PIT, którzy opłacają:

 • podatek według skali podatkowej na PIT-37, PIT-36 (17% – mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku lub 32% – do 16 960 zł zwrotu),
 • podatek według 19% stawki podatku – do 10 070 zł zwrotu,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pozostałe zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie

Aby korzystać z ulgi nie trzeba wykazać się audytem energetycznym, który potwierdzi, że poczynione wydatki polepszyły (lub w przyszłości mogą polepszyć) warunki termiczne budynku.

ulga termomodernizacyjna

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

ulga termomodernizacyjna

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek liczy się data sprzedaży. Poczynione wydatki odlicza się na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT – w załączniku podatkowym PIT-0. Załącznik ten dołączamy do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. W PIT-0 wpisujemy kwotę poniesionych wydatków.

Faktur potwierdzających wydatki nie dołącza się do zeznania podatkowego, jednak należy je przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli za rok 2019 do końca 2025 r.

Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin.

Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze i Mój Prąd

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć zarówno z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, jak i Programem Mój Prąd. 

W przypadku programu “Czyste powietrze” przedsięwzięcia sfinansowane dotacją, nie mogą być częścią odliczeń dokonywanych w ramach ulgi. Oznacza to, że jeśli łączne wydatki poniesione na modernizację wyniosły 15.000 zł, z czego 7.000 zł pokryła dotacja “Czyste powietrze”, do odliczeń w ramach ulgi kwalifikuje się jedynie pozostałe 8.000 zł.

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej i programu “Mój prąd” kwestia rozliczeń wygląda analogicznie. Jeśli instalacja fotowoltaiczna kosztowała 25.000 zł, a inwestor uzyskał 5.000 zł dofinansowania “Mój prąd”, to w zeznaniu od dochodu będzie mógł odliczyć pozostałe 20.000 zł.

napisz do nas - pomożemy

  * Zgoda wymagana