Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w spółce Forme Energy  wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),

Administratorem Państwa danych osobowych jest Forme Energy Sp. z o.o..

 1. z którą zawarli Państwo umowę albo prowadzą negocjacje przed zawarciem umowy,
 2. której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 3. z którą utrzymują Państwo kontakty służbowe lub biznesowe,
 4. do której skierowali Państwo korespondencję albo złożyli reklamację.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem, otrzymania oferty handlowej, utrzymywania kontaktów służbowych i biznesowych, uzyskania odpowiedzi na korespondencję, albo rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez Administratora ww. czynności.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane kontaktowe Administratora: Forme Energy Sp. z o.o. ul. Trójkątna 1b, 54-114 Wrocław, tel. 71 725 76 77, e-mail: biuro@formeenergy.pl („Administrator”).

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 

 1. dla klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę :imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu,
 2. dla kontrahentów innych niż wymienieni w pkt a):imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa i adres siedziby firmy, adres dla doręczeń, numer NIP lub PESEL, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail, numer KRS
 3. dla potencjalnych klientów:imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 4. dla osób z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe:imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 5. dla nadawców korespondencji:imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu,
 6. dla osób składających reklamacje:imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu.

 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

 1. dla klientów:

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. dla kontrahentów innych niż wymieni w pkt a):

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. dla potencjalnych klientów:

– udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

– podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

 1. dla osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe:

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. dla nadawców korespondencji:

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. dla osób składających reklamacje:

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych.

 

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
 3. Przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 4. Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia i badania ksiąg rachunkowych,
 5. Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
 6. Kancelariom prawnym oraz notarialnym świadczącym usługi prawne,
 7. Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości oraz komornikom sądowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

 

 1. W przypadku klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę– przez okres przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy zawartej z Administratorem,
 2. W przypadku pozostałych kontrahentów– przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy zawartej z Administratorem,
 3. W przypadku potencjalnych klientów– do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 2 lat do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wyrażenie zgody albo złożenie zapytania ofertowego,
 4. W przypadku osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe– do zakończenia współpracy z Administratorem,
 5. W przypadku nadawców korespondencji– przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano korespondencję,

 

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:

 1. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. Prawo dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO,
 3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO,
 5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – art. 20 RODO – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albo w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – art. 21 RODO,

 

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod nr telefonu:+47  71/ 725 76 77 lub email: biuro@formeenergy.pl

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@formeenergy.pl

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.