Fotowoltaika – dofinansowanie w 2022 roku

Jeśli planujesz zamontowanie paneli fotowoltaicznych, możesz skorzystać z dostępnych ulg oraz dotacji, dzięki którym znacząco zmniejszysz koszt inwestycji, a co za tym idzie skrócisz czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Lista programów rządowych oraz regionalnych jest naprawdę długa, ponadto są one przedłużane z roku na rok i modyfikowane. Największe zmiany w tym roku zaszły w programach: Mój Prąd oraz Czyste Powietrze. Część inwestorów korzysta także z ulg podatkowych. Czy warto skorzystać z tych rozwiązań? Poniżej najistotniejsze informacje.  

Program Mój Prąd 4.0 

Program Mój Prąd 4.0 jest czwartą edycją dopłat do fotowoltaiki dla osób fizycznych. Wnioski można składać od 15 kwietnia 2022 roku. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji i autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Fotowoltaika daje możliwość produkcji darmowego prądu i przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla, przez co montaż tego typu rozwiązań jest także przyjazny dla środowiska. 

Do kogo jest skierowana czwarta edycja programu Mój Prąd? 

Program Mój Prąd 4.0 jest skierowany do osób fizycznych, które zakupią i zamontują mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW w celu zaspokojenia potrzeb istniejących budynków mieszkalnych i rozliczą się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing. Mogą skorzystać z niego także prosumenci w dotychczasowym systemie opustów, tak zwanym net-meteringu, pod warunkiem przejścia na net-billing. System net-billing jest rozwiązaniem opartym na rozliczeniu energii, którą wyprodukował prosument w oparciu o wartość energii ustalonej docelowo według ceny z Rynku z Dnia Następnego (RDN).  

Mój prąd 4.0 – ile zwrotu można otrzymać?

W czwartej edycji programu Mój Prąd wysokość przyznanej dotacji zależy od sposobu rozliczania. Na mikroinstalację fotowoltaiczną bez zakupu oraz montażu dodatkowych elementów można otrzymać do 4 tysięcy złotych. Na mikroinstalację, do której zostanie zakupiony i zamontowany jeden dodatkowy element (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS), może być przyznana dotacja w wysokości do 5 tysięcy złotych. Można otrzymać także dofinansowanie dla dodatkowych elementów, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej, w zakresie:

 • magazynowania ciepła – nie więcej niż do 5 tysięcy złotych,
 • magazynowania energii elektrycznej – jednak nie więcej niż do 7,5 tysiąca złotych,
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS z urządzeniami inteligentnymi – nie więcej niż do 3 tysięcy złotych. 

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie może wynieść 20,5 tysięcy złotych, natomiast dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. 

Jak złożyć wniosek w ramach programu Mój Prąd 4.0? 

Wniosek na dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0 należy złożyć w formie elektronicznej. Przed złożeniem wniosku konieczne jest przygotowanie następujących dokumentów: 

 • potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucji,
 • zaświadczenia lub oświadczenie potwierdzające rozliczenie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej,
 • faktury za dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych oraz dodatkowych elementów, na które chcemy otrzymać dofinansowanie,
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy, które zostały zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów,
 • potwierdzenie zgłoszenia do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej.

Następnie należy wypełnić wniosek online za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie GWD. Najważniejsze informacje:

 • aby założyć konto w GWD, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód,
 • po wysłaniu wniosku nie można go edytować ani podmieniać w nim załączników,
 • jeżeli wniosek będzie wymagać korekty na adresy e-mail wpisane we wniosku wysłany zostanie Komunikat Systemowy z adresu mp4@nfosigw.gov.pl, w którym wskazane zostanie co należy poprawić lub uzupełnić. W tym celu  wniosek zostanie odblokowany w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Należy nanieść zmiany wskazane w Komunikacie Systemowym. Po zaktualizowaniu wniosku należy go podpisać i przesłać do NFOŚiGW,
 • należy sprawdzić poprawność podanych adresów e-mail, aby w razie konieczności korekty Komunikat Systemowy doszedł poprawnie.

Program Czyste Powietrze

Kolejnym Programem, o którym warto wspomnieć, jest Czyste Powietrze. Skierowany jest on do właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych wyodrębnionych księgą wieczystą. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Kwota dotacji, którą można otrzymać, zależy od poziomu dofinansowania:

 • poziom podstawowy – do 30 tys. zł, roczny dochód wnioskodawcy do 100 tys. zł.
 • poziom podwyższony – do 37 tys. zł, przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • poziom najwyższy poziom dofinansowania) – do 69 tys. zł, przeciętny miesięczny dochód na osobę do 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe), ewentualnie ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub stałego zasiłku opiekuńczego.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia.

Dofinansowanie można otrzymać na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne oraz na prace termomodernizacyjne. 

Program Czyste Powietrze – warunki wsparcia

Pierwszym krokiem do otrzymania dotacji jest zweryfikowanie potrzeb budynku. Może pomóc w tym przeprowadzenie audytu energetycznego. Następnie należy złożyć wniosek osobiście albo za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o rocznym dochodzie. Jego wysokość nie powinna przekroczyć 100 tysięcy złotych (w przypadku podstawowego dofinansowania). Budynek mogą skontrolować urzędnicy, którzy potwierdzą, że w budynku znajduje się kocioł starego typu. Możliwa jest także kontrola w ciągu 5 lat od otrzymania wsparcia. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy na dotację lub pożyczkę. Po złożeniu wniosku pieniądze mogą zostać wypłacone w transzach. 

Ulga termomodernizacyjna 

Skorzystanie z programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze nie są jedyną możliwością uzyskania wsparcia. Decydując się na domowe instalacje fotowoltaiczne, można rozliczyć wydatki z nimi związane za pomocą ulgi termomodernizacyjnej

Odliczanie ulgi termoizolacyjnej

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową dedykowaną inwestorom, którzy chcą wykonać montaż paneli fotowoltaicznych oraz przeprowadzić przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podatku dochodowego PIT wszystkich kosztów, które zostały poniesione podczas montażu instalacji fotowoltaicznych. Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, które rozliczają się według: 

 • jednolitej stawki podatku liniowego 19%,
 • skali podatkowej 17% oraz 32%,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. 

Jak działa ulga termomodernizacyjna? 

Wszystkie wydatki poniesione na inwestycję fotowoltaiki pomniejszają podstawę opodatkowania. Koszty montażu instalacji fotowoltaicznych muszą być potwierdzone fakturami. Aby rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, należy wpisać kwotę brutto poniesionych wydatków w formularzu PIT. 

Program Mój Prąd i Czyste powietrze a ulga termomodernizacyjna

Warto podkreślić, że podobnie jak w poprzednich edycjach programu Mój Prąd, możliwe jest połączenie dotacji z ulgą termomodernizacyjną, pod warunkiem, że koszty, które zostaną przedstawione do rozliczenia, zostaną pomniejszone o kwotę dotacji z NFOŚiGW. Jeśli podatnik wcześniej skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 roku w zeznaniu składanym w przyszłym roku. Program Mój Prąd natomiast nie można łączyć z programem Czyste Powietrze.

Można także skorzystać jednocześnie z ulgi termomodernizacyjnej i programu Czyste Powietrze, ponieważ od 2019 roku dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika. 

Wsparcie w zakresie dofinansowań fotowoltaiki we Wrocławiu

Dotacja z programu Mój Prąd, Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna nie są jedynymi sposobami na finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Niektóre miasta czy województwa mają lokalne programy. Przykładowo Wrocław jako jedno z niewielu w Polsce wprowadziło możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków podłączonych do jednego z poniższych źródeł energii:

 • instalacji fotowoltaicznej,
 • kolektora słonecznego,
 • pompy ciepła,
 • gruntowego wymiennika ciepła
 • rekuperatora.

Dodatkową opcją jest też kredyt Czyste Powietrze.

Każdy z powyżej wymienionych programów ma jednak inne zasady, dlatego jeśli jesteś inwestorem, skorzystanie z nich może sprawić Ci trudność. 

Gdzie znaleźć pomoc w znalezieniu i wnioskowaniu o wsparcie? Jedną z możliwości jest skorzystanie z oferty Forme Energy. Działamy na terenie i w promieniu 100 km od Wrocławia. Zapewniamy naszym Klientom wsparcie podczas wybierania dofinansowania i w trakcie przygotowywania formalności.  Gwarantujemy także jakość i bezpieczeństwo podczas montażu instalacji fotowoltaicznych. 

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z oferty Forme Energy i ciesz się możliwością bezpiecznego pozyskiwania energii w sposób przyjazny środowisku.